Banner


"Stundentët shqiptarë në Stuttgart" është një shoqatë stundentësh shqipfolës, të cilët studiojnë në shkollat e larta dhe universitetet në Stuttgart dhe rrethinë. Shoqata është e regjistruar në Universität Stuttgart. Qëllimi i shoqatës është ofrimi i një platforme kontaktesh ndërmjet studentëve, alumni dhe akademikëve shqipfolës duke mundësuar shkëmbimin e informatave relevante rreth studimit dhe jetës akademike në Stuttgart. Njëkohësisht, shoqata është strikt apolitike dhe joreligjioze. Shfrytëzimi i përvojës së studentëve në semestrat e lartë të lëndëve të ndryshme është një ndihmë e madhe për integrim të shpejtë dhe të sukseshëm si në aspektin akademik ashtu edhe në atë social, duke nënkuptar jetën dhe përditshmërinë në shoqërinë gjermane e posaqërisht atë urbane të qytetit Stuttgart. Takimet e rregullta të studentëve në një kornizë joformale paraqesin për studentët një mundësi të mirë për kultivimin e gjuhës shqipe. Si shoqatë mundohemi të marrim pjesë edhe në organizime të ndryshme në universitet ku shfaqet munësia për të prezantuar kulturën shqiptare.

Çdo student është i ftuar të marrë pjesë në jetën akademike të studentëve shqipfolës në Stuttgart dhe rrethinë duke bërë hapin e parë dhe duke u lajmëruar nën adresën:

info (at) studentet (dot) de


"Stundentët shqiptarë në Stuttgart" (Albanische Studenten in Stuttgart) ist eine Initiative albanissprachiger Studenten, die in den Hochschulen und Universitäten in Stuttgart und Umgebung studieren. Die Initiative ist an der Universität Stuttgart eingetragen. Ziel der Initiative ist es eine Plattform für Kontakte zwischen den albanissprachigen Studenten, Alumni und Akademiker anzubieten um den Austausch relevanter Informationen über das Studieren und akademische Leben in Stuttgart zu ermöglichen. Hierbei ist die Initiative strikt unpolitisch und nicht religiös. Die Nutzung der Erfahrung von Studenten in höheren Fachsemestern verschiedener Studienfächer stellt einen wesentlichen Beitrag dar zur leichteren und schnelleren Integration im akademischer Leben, aber auch im Alltag in der deutschen und insbesondere der urbanen Gesellschaft in Stuttgart. Regelmäßige Treffen im informellen Rahmen bieten Studenten eine angenehme Möglichkeit die albanische Sprache zu kultivieren. Als Initiative bemühen wir uns bei universitätsweiten Veranstaltungen teilzunehmen, bei der die Gelegenheit geboten wird die albansiche Kultur vorzustellen.

Alle Studenten sind eingeladen Teil des akademischen Lebens albanischsprachiger Studenten in Stuttgart und Umgebung teilzunehmen mit einer kurzen Meldung unter:

info (at) studentet (dot) desq:
Për të hapur faqet në shqip, kliko shqiptarin në grafikë, për gjermanisht kliko gjermanin.


de:
Um zu den Seiten auf albanisch zu gelangen, klicken Sie auf den Albaner in der Grafik.
Für die Seiten auf deutsch, klicken Sie auf den Deutschen.


(c) 2006 - 2009 Shoqata e studentëve shqiptarë në Stuttgart "Studentët shqiptarë në Stuttgart".